skip to contents

维修进度查询

  服务订单号/ASC接收 · 10位/15位   验证码   
  · 服务订单号由10位数字组成,例如:4003067560。
 · ASC接收号由15位字母及数字组成,例如:C130313XM000001。
     

  注册手机号   姓名   验证码   
  · 您在申请安装或维修时,预留的手机号码和姓名